• Author: Simon Kallfass
  • Homepage: https://www.ouroboros.info
  • Email: skallfass@ouroboros.info